Issue 2 (39)

AGRICULTURE OF THE SIBERIAN TATARS IN THE LATE MIDDLE AGE PERIOD (end of the 14th–16th century)
Year 2013 Number 2(39)
Pages 137-144 Type scientific article
UDC 904(571) BBK 63.444(253)
Authors Zykov Alexei P.
Topic ARCHAEOLOGICAL MOSAIC
Summary Scarce facts from the Russian written sources suggested that by the time of the Russian military teams invasion in Siberia at the end of the 16th century the Siberian Tatars already practiced arable corn farming. This hypothesis was strongly supported by the archeological data. Main archeological fi nds included tillage tools (an iron tine point), harvesting (iron sickles), grain milling tools (millstones), and archeobotanical remains found in the Isker settlement — the remains of a Siberian town of the end of the 14th–16th century.
Keywords history, archaeology, plow agriculture, sickles, millstones, cultural cereals, arhaeobotanic sources
References

Akty istoricheskie, sobrannye i izdannye Arkheografi cheskoyu komissieyu (Records of historical, collected and published by the Archeological commission). St. Petersburg: V tipografi i II Otdeleniya Sobstvennoy Ye. I. V. kantselyarii, 1841, 472 p. (in Russ.).
Arkheologicheskiy albom M. S. Znamenskogo (Archaeological album M. S. Znamenskogo). Vostochnoe obozrenie (Eastern review), 1884, ¹ 25, p. 11. (in Russ.).
Arkheologiya: uchebnik (Archaeology: textbook). Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta, 2006, 608 p. (in Russ.).
Gening V. F., Koryakova L. N, Ovchinnikova B. B., Fedorova N. V. Problemy khronologii i kulturnoy prinadlezhnosti arkheologicheskikh pamyatnikov v Zapadnoy Sibiri: sb. nauch. tr. (The problems of chronology and cultural affi liation of archaeological sites in Western Siberia: collected papers). Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 1970, pp. 203–228. (in Russ.).
Konnikov B. A. Ekonomika i obshchestvennyy stroy drevnikh i srednevekovykh plemen Zapadnoy Sibiri: sb. nauch. tr. (Economy and social structure of ancient and medieval tribes of Western Siberia: collected papers). Novosibirsk: Izd-vo NGPI, 1989, pp. 86–93. (in Russ.).
Konnikov B. A. Finno-ugry i balty v epokhu srednevekovya: sb. nauch. tr. (Finno-Ugric and Baltic states in the Middle Ages: collected papers). Moscow: Nauka, 1987, pp. 163–235. (in Russ.).
Konnikov B. A. Omsk: Izd-vo OmGPI, 1993, 224 p. (in Russ.).
Koryakova L. N. Sverdlovsk: Izd-vo Ural. un-ta, 1988, 240 p. (in Russ.).
Koryakova L. N., Sergeev A. S. Stanovlenie i razvitie proizvodyashchego khozyaystva na Urale: sb. nauch. tr. (Formation and development of the productive economy in the Urals: collected papers). Sverdlovsk: Izd-vo UrO AN SSSR, 1989, pp. 165–177. (in Russ.).
Matveev A. V., Tataurov S. F. Ural’skij istoriceski vestnik (Ural Historical Journal), Ekaterinburg, 2011, ¹ 2 (31), pp. 106–115. (in Russ.).
Matveeva N. P. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2005, 228 p. (in Russ.).
Matveeva N. P. Novosibirsk: Nauka, 2000, 399 p. (in Russ.).
Mogilnikov V. A. Stepnaya polosa Aziatskoy chasti SSSR v skifsko-sarmatskoe vremya: sb. nauch. tr. (Asian steppe belt of the USSR in the Scythian-Sarmatian time: collected papers). Moscow: Nauka, 1992, pp. 274–311. (in Russ.).
Mogilnikov V. A. Uchenye zapiski Permskogo gosudarstvennogo universiteta: sb. nauch. tr. (Proceedings of the Perm State University: collected papers). Perm: Izd-vo Perm. un-ta, 1968, pp. 269–291. (in Russ.).
Novitskiy G. Novosibirsk: Novsibgiz, 1941, 107 p. (in Russ.).
Pamyatniki diplomaticheskikh i torgovykh otnosheniy Moskovskoy Rusi s Persiey (Monuments of diplomatic and trade relations with Persia Moscow Russia). St. Petersburg: Leshtukovskaya parovaya skoropechatnya P. O. Yablonskogo, 1892, Vol. 2, 447 p. (in Russ.).
Pignatti V. N. Yezhegodnik Tobolskogo gubernskogo muzeya (Yearbook of Tobolsk Province Museum), 1915, Issue 25, pp. 1–36. (in Russ.).
Polnoe sobranie russkikh letopisey (Complete collection of Russian chronicles). Moscow: Nauka, 1987, Vol. 36, Part 1, 384 p. (in Russ.).
Rafikova T. N., Chikunova I. Yu. Vestnik arkheologii, antropologii i etnografi i (Bulletin of archaeology, anthropology and ethnography), 2012, ¹ 4 (19), pp. 81–90. (in Russ.).
Shashkov A. T. Ocherki istorii Yugry: sb. nauch. tr. (Studies in the History of Ugra: collected papers). Ekaterinburg: Izd-vo “Volot”, 2000, pp. 103–134. (in Russ.).
Sibirskie letopisi (Siberian chronicle). St. Petersburg: Imper. Arkheografi cheskaya komissiya, 1907, 464 p. (in Russ.).
Skrynnikov R. G. Novosibirsk: Nauka, 1986, 220 p. (in Russ.).
Sobolev V. I. Novosibirsk: Nauka, 2008, 356 p. (in Russ.).
Sreda, kultura i obshchestvo lesostepnogo Zauralya vo vtoroy polovine I tys. do n. e. (po materialam Pavlinovskogo arkheologicheskogo kompleksa) (Wednesday, culture and society Trans-Ural steppe in the second half of I millennium BC. (based on archaeological complex Pavlinovskogo)). Ekaterinburg; Surgut: Izd-vo “Magellan”, 2009, 298 p. (in Russ.).
Tomilov N. A. Novosibirsk: Izd-vo Novosib. un-ta, 1992, 271 p. (in Russ.).
Tomilov N. A. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 1993, 222 p. (in Russ.).
Trepavlov V. V. Moscow: Izd. fi rma “Vostochnaya literatura”, 2012, 231 p. (in Russ.).
Zykov A. P. Sibirskie tatary. Materialy I go Sibirskogo simpoziuma «Kulturnoe nasledie narodov Zapadnoy Sibiri» (Siberian Tatars. Proceedings of the I st Siberian symposium “Cultural heritage of the peoples of Western Siberia”). Omsk: Izd-vo OmGPU, 1998, pp. 22–24. (in Russ.).
Zykov A. P. Ural’skij istoriceski vestnik (Ural Historical Journal), Ekaterinburg, 2012, ¹ 3 (36), pp. 145–153. (in Russ.).

 
Download in PDF