Issue 4

METHODOLOGY OF STUDY OF SITES AND SETTLEMENTS OF THE STONE AGE IN THE URALS
Year 2012 Number 4(37)
Pages 14-23 Type scientific article
UDC BBK
Authors Mosin Vadim S.
Topic ARCHAEOLOGY OF SETTLEMENTS: METHODOLOGY, TECHNIQUE, PRACTICE
Summary Methodology is one of the basics in academic research. The adequately selected approaches, principles and study techniques yield relevant scientifi c results. At the fi rst stage of investigation the main objective is obtaining of a historical source objectively refl ecting the investigated past environment based on the use of both special-purpose and discipline-specifi c methods of archaeological study. The second stage is based on the use of general research methodology and techniques, at this stage the study may follow one of two patterns — the classifi cation or the archaeological-historical one. From the archaeological-historical position all obtained data are treated as the characteristics of the elements making up a social-historical system. From the point of view of the archaeological component such basic elements are sites and settlements, as places of adaptation of a particular society to the surrounding landscape. The purpose of the method is obtaining a model of the life pattern of both an individual community within a given settlement, and the social and historical system in general.
Keywords methodology, Urals Mountains, the Stone Age, methods, principles and approaches, archaeological source, societies
References

 Aleksandrova M. V. Polevaya arkheologiya drevnekamennogo veka: sb. nauch. tr. (Field of Stone Age archaeology: collected papers). Moscow: Nauka, 1990, ¹ 202, pp. 4–8. (in Russ.).
Aleksashenko N. A., Viktorova V. D., Panina S. N. Drevnie poseleniya Urala i Zapadnoy Sibiri: sb. nauch. tr. (The ancient settlement of the Urals and Western Siberia: collected papers). Sverdlovsk: UrGU, 1984, pp. 15–32. (in Russ.).
Artemova O. Yu. Moscow: Smysl, 2009, 560 p. (in Russ.).
Bart F. Etnicheskie gruppy i sotsialnye granitsy (Ethnic groups and social boundaries). Moscow: Novoe izdatelstvo, 2006, pp. 9–48. (in Russ.).
Binford L. R. New York: Seminar Press, 1972, 373 p. (in English).
Borzunov V. A., Kiryushin Yu. F., Matyushchenko V. I. Pamyatniki drevney kultury Urala i Zapadnoy Sibiri: sb. nauch. tr. (Ancient sites of the Urals and Western Siberia: collected papers). Ekaterinburg: UrGU, 1993, pp. 4–45. (in Russ.).
Buzin V. S. Sovetskaya arkheologiya (Soviet Archaeology), 1990, ¹ 3, pp. 32–43. (in Russ.).
Clarke D. L. L.: Methuen, 1968, 684 p. (in English).
Derevyanko A. P., Markin S. V., Vasilev S. A. Novosibirsk: Nauka, 1994, 287 p. (in Russ.).
Evans J. G. L.; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2004, 279 p. (in English).
Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar (Encyclopedic Dictionary of Philosophy). Moscow: Sov. Entsiklopediya, 1983, 840 p. (in Russ.).
Formozov A. A. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1959, 124 p. (in Russ.).
Ganzha A. I. Istoriografi ya problemy “arkheologicheskoy kultury” v otechestvennoy nauke): avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata istoricheskikh nauk (The historiography of the problem of “archaeological culture” in domestic science): summary of the thesis for the degree of Candidate of Historical Sciences). Kazan, 1988. 18 p. (in Russ.).
Gening V. F. Kiev: Naukova dumka, 1989, 296 p. (in Russ.).
Girenko N. M. Lenigrad: Nauka, 1991, 303 p. (in Russ.).
Glushkov I. G. Eksperimentalnaya arkheologiya: sb. nauch. tr. (Experimental archaeology: collected papers). Tobolsk, 1992, Issue 2, pp. 18–34. (in Russ.).
Gusentsova T. M. Izhevsk: Izd-vo Udmurtskogo un-ta, 1993, 240 p. (in Russ.).
Istoriya pervobytnogo obshchestva. Epokha pervobytnoy rodovoy obshchiny (Prehistory. The era of primitive tribal community). Moscow: Nauka, 1986, 574 p. (in Russ.).
Kabo V. R. Moscow: Nauka, 1986, 302 p. (in Russ.).
Kamenetskiy I. S. Sovetskaya arkheologiya (Soviet Archaeology), 1972, ¹ 2, pp. 18–36. (in Russ.).
Khlobystin L. P. Okhotniki, sobirateli, rybolovy: sb. nauch. tr. (Hunters, gatherers, fishermen: collected papers). Leningrad: Nauka, 1972, pp. 26–42. (in Russ.).
Kleyn L. S. Leningrad: Leningradskoe nauchno-issledovatelskoe arkheologicheskoe obedinenie, 1991, 448 p. (in Russ.).
Korobkova G. F., Shchelinskiy V. Ye. St. Petersburg: IIMK RAN, 1996, 79 p. (in Russ.).
Koryakova L. N., Molodin V. I. III Severnyy arkheologicheskiy kongress. Doklady (III Northern Archaeological Congress. Reports). Khanty-Mansiysk; Ekaterinburg: ID “IzdatNaukaServis”, 2010, pp. 110–141. (in Russ.).
Lyubin V. P. Polevaya arkheologiya drevnekamennogo veka: sb. nauch. tr. (Field of Stone Age archaeology: collected papers). Moscow: Nauka, 1990, ¹ 202, pp. 68–77. (in Russ.).
Marks K., Engels F. Moscow: Izd-vo politicheskoy literatury, Vol. 42, 1974, 514 p. (in Russ.).
Masson V. M. Leningrad: Nauka, 1989, 275 p. (in Russ.).
Melnikova O. M. Voprosy arkheologii Urala: sb. nauch. tr. (Problems of archaeology of the Urals: collected papers). Ekaterinburg; Surgut: Izd-vo “Magellan”, Issue 25, 2008, pp. 6–13. (in Russ.).
Merdok Dzh. P. Moscow: OGI, 2003, 608 p. (in Russ.).
Mongayt A. L. Narody Azii i Afriki (The peoples of Asia and Africa), 1967, ¹ 1, pp. 53–69. (in Russ.).
Mosin V. S. Kulturno-ekologicheskie oblasti: vzaimodeystvie traditsiy i kulturogenez: sb. nauch. tr. (Cultural and ecological areas: the interaction of tradition and cultural genesis: collected papers). St. Petersburg: IIMK RAN, Sankt-Peterburgskiy gos. un-t, 2007, pp. 7–19. (in Russ.).
Mosin V. S. Rossiya mezhdu proshlym i budushchim: istoricheskiy opyt natsionalnogo razvitiya: materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii, posvyashchennoy 20-letiyu IIiA UrO RAN (Russia between past and future: the historical experience of national development: proceedings of the Scientific conference dedicated to the 20th anniversary of IIiA of the UB RAS). Ekaterinburg: UrO RAN, 2008, pp. 106–108. (in Russ.).
Mosin V. S. Voprosy arkheologii Urala: sb. nauch. tr. (Problems of archaeology of the Urals: collected papers). Ekaterinburg; Surgut: Izd-vo “Magellan”, Issue 25, 2008, pp. 159–174. (in Russ.).
Mosin V. S., Nikolskiy V. Yu. Ekaterinburg: UrO RAN, 2008, 196 p. (in Russ.).
Novaya fi losofskaya entsiklopediya (New Encyclopedia of Philosophy). 2-ed. Moscow: Mysl, 2010, Vol. 1, 744 p.; Vol. 2, 634 p.; Vol. 3, 692 p.; Vol. 4, 736 p. (in Russ.).
Novikov A. M., Novikov D. A. Moscow: Sinteg, 2007, 668 p. (in Russ.).
Ocherki kulturogeneza narodov Zapadnoy Sibiri: sb. nauch. tr. (Essays culturogenesis peoples of Western Siberia: collected papers). Tomsk: Izd-vo TGU, Vol. 1, 1994, Book 1, 490 p., Book 2, 287 p. (in Russ.).
Poplevko G. N. St. Petersburg: Dm. Bulanin, 2007, 388 p. (in Russ.).
Poselenie Bystryy Kulegan 66: Pamyatnik epokhi neolita Surgutskogo Priobya (Settlement Bystryy Kulegan 66: Neolithic site Surgut Ob). Ekaterinburg; Surgut: Ural. izd-vo, 2006, 192 p. (in Russ.).
Renfrew C., Bahn P. L.; New York: Routledge, Taylor&Fnndi Croup, 2005, 233 p. (in English).
Semenov S. A. Leningrad: Nauka, 1957, 240 p. (in Russ.).
Semenov S. A. Leningrad: Nauka, 1968, 362 p. (in Russ.).
Semenov S. A., Korobkova G. F. Leningrad: Nauka,1983, 256 p. (in Russ.).
Serikov Yu. B. Sovetskaya arkheologiya (Soviet archaeology), 1983, ¹ 1, pp. 121–129. (in Russ.).
Sidorov V. V. Moscow: In-t arkheologii RAN: TAUS, 2009, 216 p. (in Russ.).
Smirnov A. P. Sovetskaya arkheologiya (Soviet Archaeology), 1964, ¹ 4, pp. 3–10. (in Russ.).
Sorokin A. N. Moscow, 2006, 216 p. (in Russ.).
Starkov V. F. Moscow: Nauka, 1980, 220 p. (in Russ.).
Svendsen Y. I., Pavlov P. Yu., Kheggen Kh., Mangerud Ya., Khuftkhammer A-K., Robruks V. Put na Sever. Okruzhayushchaya sreda i samye rannie obitateli Arktiki i subarktiki: materialy Mezhdunarodnoy konferentsii (Road to the north. Environment and the earliest inhabitants of the Arctic and Subarctic: proceedings of the International conference). Moscow: Institut geografi i RAN, 2008, pp. 79–97. (in Russ.).
Tishkov V. A. Moscow: Nauka, 2003, 544 p. (in Russ.).
Vybornov A. A., Kovalyukh N. N., Skripkin V. V. Rossiyskaya arkheologiya (Russian Archaeology), 2008, ¹ 4, pp. 64–71. (in Russ.).
Yenshin D. N., Belonogov D. A. Vestnik arkheologii, antropologii i etnografi i (Bulletin of Archaeology, Anthropology and Ethnography), 2010, ¹ 1 (12), pp. 39–48. (in Russ.).

 
Download in PDF