Issue 4

CHRONOSTRATIGRAPHIC DISTRIBUTION OF ARTIFACTS IN KAMENNY AMBAR (OLGINO) SETTLEMENT
Year 2012 Number 4(37)
Pages 77-84 Type scientific article
UDC BBK
Authors Molchanov Ivan V.
Topic ARCHAEOLOGY OF SETTLEMENTS: METHODOLOGY, TECHNIQUE, PRACTICE
Summary The article deals with the problem of relating the artifacts from Kamenny Ambar (Olgino) settlement to the remains of the chronologically different archaeological structures (houses). The analyzed artifacts existed throughout the Bronze Age, however their cultural identification was rather difficult. The chronostratigraphic distribution of tools made possible relating them to the corresponding dwellings and cultural traditions.
Keywords Bronze Age, Southern Ural, Sintashta culture, Srubno-Alakul culture
References

 Gening V. F., Zdanovich G. B., Gening V. V. Chelyabinsk: Yuzh.-Ural. kn. izd-vo, Part 1, 1992, 407 p. (in Russ.).
Gorbunov V. S. Ufa: Bashkirskiy pedinstitut, 1986, 96 p. (in Russ.).
Kargaly (Kargaly). Moscow: Yazyki slavyanskoy kultury, Vol. 3, 2004, 320 p. (in Russ.).
Koryakova L. N., Krauze R., Yepimakhov A. V., Sharapova S. V., Panteleeva S. Ye., Berseneva N. A., Fornase Y., Kayzer E., Molchanov I. V., Chechushkov I. V. Arkheologiya, etnografi ya i antropologiya Yevrazii (Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia), ¹ 4, 2011, pp. 61–74. (in Russ.).
Krause R., Korjakova L. N., Fornasier J., Sarapova S. V., Epimachov A. V., Panteleeva S. E., Berseneva N. A., Molcanov I. V., Kalis A. J., Stobbe A., Thiemeyer H., Wittig R., Konig A. Eurasia Antiqua, Band 16, 2010, ss. 97–129. (in German).
Pryakhin A. D. Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo universiteta, 1971, 213 p. (in Russ.).
Pryakhin A. D. Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo universiteta, 1976, 167 p. (in Russ.).
Pryakhin A. D., Besedin V. I., Zakharova Ye. Yu., Savrasov A. S., Safonov I. Ye., Svistova Ye. B. Voronezh: Voronezhskiy gosudarstvennyy universitet, 2001, 172 p. (in Russ.).
Stefanov V. I. Materialy po arkheologii i etnografi i Yuzhnogo Urala: sb. nauch. tr. (Materials on the Archaeology and Ethnography of the Southern Urals: collected papers). Chelyabinsk: TO «Kamennyy poyas», 1996, pp. 43–64. (in Russ.).
Tkachev V. V. Aktobe: Aktyubinskiy oblastnoy tsentr istorii, etnografi i i arkheologii, 2007, 384 p. (in Russ.).
Vinogradov N. B. Chelyabinsk: Yuzh.-Ural. kn. izd-vo, 2003, 362 p. (in Russ.).
Yepimakhov A. B. Chelyabinsk: Chelyabinskiy dom pechati, Book 1, 2005, 192 p. (in Russ.).
Zdanovich D. G. Chelyabinsk: Yuzh.-Ural. kn. izd-vo, Book 1, 2002, 216 p. (in Russ.).

 
Download in PDF