Issue 3 (40)

ORGANIZATIONS OF ENTREPRENEURS IN RUSSIA IN THE LATE 19TH — EARLY 20TH CENTURIES
Year 2013 Number 3(40)
Pages 99-109 Type scientific article
UDC 94(470)"18/19" BBK 63/3(2)531
Authors Rukosuev Evgeny Yu.
Topic ECONOMIC HISTORY
Summary The paper offers a review of the historical background for the emergence and operation of the entrepreneurs unions and associations at the turn of the 19th–20th centuries: exchanges, trade and industry congresses, industry sector congresses (primarily in general and gold-and-platinum mining industry), standing advisory bodies. The author draws a conclusion that in the early 20th century in Russia there was an efficient economic management mechanism effectively combining public and private interests; with the multi-level system of representation of the commercial and industrial bourgeoisie, each link of which used different methods and techniques for lobbying their corporate and professional interests. Analysis of the operation of these non-profit organizations is of a particular importance today, when we are witnessing a growing consolidation of extensive groups of entrepreneurs into associations with the purpose of defending their interest at the government level, which is one of the ways of the evolution of civil society.
Keywords entrepreneurs, industrial policy, representative associations, the stock exchange, conventions industrialists, permanent advisory firm
References

Alevras N. N. Agrarnaya politika pravitelstva na gornozavodskom Urale v nachale XX veka [The agrarian policy of the government on the mining industrial Urals in the early XX century]. Chelyabinsk: Chelyabinskiy gos. un-t Publ., 1996, 212 p. (in Russ.).
Alevras N. N. Problemy sotsialno-politicheskoy istorii Urala XIX — nachala XX vekov [Problems of social and political history of the Urals XIX — early XX centuries]. Chelyabinsk: Chelyabinskiy gos. un-t Publ., 1991, pp. 94–107. (in Russ.).
Alevras N. N. Sotsialno-ekonomicheskoe razvitie i narodnoe dvizhenie na Yuzhnom Urale i v Srednem Povolzhe [Socio-economic development and people’s movement in the South Urals and Middle Volga]. Ufa: Bashkirskiy gos. un-t Publ., 1990, pp. 85–96. (in Russ.).
Bochkarev K. N. Problemy sotsialno-politicheskoy istorii Urala XIX — nachala XX vekov [Problems of social and political history of the Urals XIX — early XX centuries]. Chelyabinsk: Chelyabinskiy gos. un-t Publ., 1991, pp. 107–120. (in Russ.).
Bondarenko Ye. L. Vestnik Moskovskogo universiteta (Bulletin of Moscow University), Series 8: Economics, philosophy, 1961, ¹ 1, pp. 52–59. (in Russ.).
Bovykin V. I. Formirovanie fi nansovogo kapitala v Rossii. Konets XIX v. — 1908 g. [Formation of fi nancial capital in Russia. The end of the XIX century — 1908]. Moscow: Nauka Publ., 1984, 287 p. (in Russ.).
Bovykin V. I. Rossiya nakanune velikikh sversheniy [Russia on the eve of the great achievements]. Moscow: Nauka Publ., 1988, 155 p. (in Russ.).
Buranov Yu. A. Voprosy istorii kapitalisticheskoy Rossii. Problema mnogoukladnosti [Questions of history of capitalist Russia. The problem of multiculturalism]. Sverdlovsk: Ural. gos. un-t Publ., 1972, pp. 268–282. (in Russ.).
Ganelin R. Sh., Shepelev L. Ye. Oktyabrskoe vooruzhennoe vosstanie v Petrograde [October armed uprising in Petrograd]. Moscow; Leningrad: AN SSSR Publ., 1957, pp. 259–317. (in Russ.).
Govorkov A. A., Mosina I. G., Rabinovich G. Kh. Trudy Tomskogo gosudarstvennogo universiteta (Proceedings of the Tomsk State University). Tomsk, 1972, Vol. 226, pp. 26–40. (in Russ.).
Griko T. I. Problemy istorii SSSR (Problems in the History of the USSR). Moscow: MGU Publ., 1979, Issue 10, pp. 46–62. (in Russ.).
Khrolenok S. F. Zolotopromyshlennost Sibiri [Gold mining in Siberia]. Irkutsk: Irkutskiy un-t Publ., 1990, 307 p. (in Russ.).
Kolmakov Yu. P. Krupnaya torgovo-promyshlennaya burzhuaziya Vostochnoy Sibiri v period monopolisticheskogo kapitalizma (1898 — mart 1917): avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata istoricheskikh nauk [Large commercial and industrial bourgeoisie of Eastern Siberia in the period of monopoly capitalism (1898 — March 1917): summary of the thesis for the degree of Candidate of Historical Sciences)]. Irkutsk, 1970, 25 p. (in Russ.).
Krutikov V. V. Istoriya SSSR (History of the USSR), 1981, ¹ 4, pp. 126–135. (in Russ.).
Krutikov V. V. Iz istorii burzhuazii v Rossii (From the history of the bourgeoisie in Russia).
Tomsk: Tomskiy un-t Publ., 1982, pp. 47–63. (in Russ.).
Laverychev V. Ya. Krupnaya burzhuaziya v poreformennoy Rossii. 1861–1900 [The big bourgeoisie in post-reform Russia. 1861–1900]. Moscow: Mysl Publ., 252 p. (in Russ.).
Livshin Ya. I. Istoriya SSSR (History of the USSR), 1959, ¹ 2, pp. 95–117. (in Russ.).
Livshin Ya. I. Monopolii v ekonomike Rossii (Ekonomicheskie organizatsii i politika monopolisticheskogo kapitala) [Monopoly in the Russian economy (Economic organization and policies of monopoly capital)]. Moscow: Sotsekgiz Publ., 1961, 447 p. (in Russ.).
Mosina I. G. Predstavitelnye i politicheskie organizatsii burzhuazii Sibiri v period imperializma: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata istoricheskikh nauk [Representative and political organizations of the bourgeoisie in the period of imperialism Siberia: summary of the thesis for the degree of Candidate of Historical Sciences]. Tomsk, 1967, 18 p. (in Russ.).
Ovsyannikova N. D. Sibirskiy istoricheskiy sbornik (Siberian Historical Collection). Irkutsk: IrGU Publ., 1973, Issue 1, pp. 64–85. (in Russ.).
Pushkina T. L. Predprinimateli i predprinimatelstvo v Sibiri (XVIII — nachalo XX vv.) [Entrepreneurs and entrepreneurship in Siberia (XVIII — beginning of XX century)]. Barnaul: AGU Publ., 1995, pp. 36–53. (in Russ.).
Rabinovich G. Kh. Krupnaya burzhuaziya i monopolisticheskiy kapital v ekonomike Sibiri kontsa XIX — nachala XX vekov [The big bourgeoisie and monopoly capital in the economy of Siberia late XIX — early XX centuries]. Tomsk: Tomskiy un-t Publ., 1975, 328 p. (in Russ.).
Sapogovskaya L. V. Metodologiya, istoriografi ya i istochniki izucheniya istoricheskogo opyta regionalnogo razvitiya (The methodology, historiography and sources of studying the historical experience of regional development). Sverdlovsk: NISO UrO AN SSSR Publ., 1990, pp. 43–45. (in Russ.).
Sapogovskaya L. V. Problemy istorii regionalnogo razvitiya: naselenie, ekonomika, kultura Urala i sopredelnykh territoriy v dosovetskiy period (Problems in the history of regional development: population, economy, culture of the Urals and adjacent territories in the presoviet period). Sverdlovsk: NISO UrO AN SSSR Publ., 1990, pp. 79–85. (in Russ.).
Shapkin I. N. Predstavitelnye organizatsii rossiyskogo kapitala i ikh rol v ekonomicheskom razvitii strany (vtoraya polovina XIX — nachalo XX vv.): avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni doktora ekonomicheskikh nauk [Representative organizations of the Russian capital and its role in the economic development of the country (the second half of XIX — early XX centuries): summary of the thesis for the degree of Doctor of Economical Sciences)]. Moscow, 1996, 35 p. (in Russ.).
Shepelev L. Ye. Tsarizm i burzhuaziya v 1904–1914 gg. Problemy torgovo-promyshlennoy politiki [The tsarist government and the bourgeoisie in the years 1904–1914. The problems of trade and industrial policy]. Leningrad: Nauka Publ., 1967, 272 p. (in Russ.).
Shepelev L. Ye. Tsarizm i burzhuaziya vo vtoroy polovine XIX veka. Problemy torgovopromyshlennoy politiki [The tsarist government and the bourgeoisie in the second half of the XIX century. The problems of trade and industrial policy]. Leningrad: Nauka Publ., 1981, 275 p. (in Russ.).
Shumilov M. I. Istoricheskie zapiski (Historical Records), 1990, Vol. 118, pp. 292–312. (in Russ.).
Vorontsova Ye. A. Problemy istoriografi i i istorii kultury narodov SSSR (The problems of historiography and cultural history of the peoples of the USSR). Moscow: Moskov. un-t Publ., 1986, pp. 66–81. (in Russ.).
Yepifanova L. M. Ekonomicheskaya istoriya. Yezhegodnik. 1999 [Economic history. Yearbook. 1999]. Moscow: ROSSPEN Publ., 2000, pp. 235–261. (in Russ.).
Yepifanova L. M. Istoriya predprinimatelstva v Rossii [The history of business in Russia]. Moscow: ROSSPEN Publ., 2000, Book 2, pp. 265–342. (in Russ.).
Zholobova G. A. Pravovedenie (Jurisprudence), 2003, ¹ 1, pp. 233–246. (in Russ.).

 
Download in PDF